Regulamin

Regulamin Serwisu Internetowego
Defence24.tv

Korzystanie ze stron i oprogramowania Serwisu Internetowego Defence24.tv oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 1
Definicje

Terminy użyte w regulaminie oznaczają:

1. Regulamin – Regulamin Serwisu;
2. Serwis - strona internetowa umieszczona pod adresem: www.defence24.tv;
3. Newsletter – informacja handlowa w rozumieniu art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca
2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) przesyłana przez Serwis na zasadach opisanych w Regulaminie;
4. Użytkownik – każdy podmiot, który w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu i funkcjonalności przez niego oferowanych na zasadach określonych w Regulaminie;
5. Komentarze – wypowiedzi, przemyślenia, opinie publikowane przez Użytkowników w
Serwisie na wyłączną odpowiedzialność Użytkowników na zasadach określonych w
Regulaminie;
6. Właściciel Serwisu – Defence24 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Foksal 18, 00-372 Warszawa, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000427851.
7. Partner – podmiot współpracujący z Serwisem na podstawie zawartej umowy.

§ 2
Warunki korzystania z Serwisu

1. W celu skorzystania z Serwisu należy za pomocą urządzeń elektronicznych (komputer, iPad ect.) i przeglądarki internetowej wejść na stronę internetową www.defence24.tv
2. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania urządzeń elektronicznych (komputer, iPad ect.) o zaprezentowanych poniżej wymaganiach technicznych:
❖ Chrome w wersji 11 lub wyższej;
❖ Internet Explorer w wersji 9.0 lub wyższej;
❖ Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej;
❖ Safari w wersji 5 lub wyższej.
3. W celu otrzymywania Newslettera niezbędne jest podanie adresu do korespondencji mailowej oraz imienia i nazwiska Użytkownika. Podjęcie tej czynności jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204).
4. Zgoda Użytkownika na otrzymywanie Newslettera może zostać odwołana w każdym czasie.
5. Newsletter wysyłany jest codziennie.
6. Z tytułu zamówienia Newslettera albo odwołania zgody na jego otrzymywanie Właściciel Serwisu nie pobiera żadnych opłat.
7. Niedopuszczalne są czynności Użytkownika mogące w jakikolwiek sposób utrudniać działanie Serwisu. W przypadku stwierdzenia przez Właściciela Serwisu, iż Użytkownik podejmuje takie czynności, Właściciel Serwisu podejmie wszelkie działania prawne mające na celu powstrzymanie Użytkownika od takich czynności oraz naprawienie poniesionej przez Właściciela Serwisu szkody z tego tytułu.

§ 3
Zasady publikowania Komentarzy

1. Komentowanie teksów, publikacji, artykułów opublikowanych w ramach Serwisu jest możliwe przy wykorzystaniu mediów społecznościowych w szczególności takich jak Twitter, Facebook.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.
3. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść publikowanych Komentarzy.
4. Serwis zastrzega sobie prawo do przekazania wszelkich znanych informacji o Użytkowniku na żądanie uprawnionych organów, jeżeli zostanie wszczęte jakiekolwiek postępowanie mające związek z Komentarzami.
5. Serwis zastrzega sobie prawo do: kontrolowania treści Komentarzy przed ich publikacją i odmowy ich publikowania bez wskazania przyczyny, a także usuwania Komentarzy niezgodnych z prawem, wulgarnych, obraźliwych i innych, które uzna za bezprawne, w tym treści, które w jakikolwiek mogą naruszać prawa osób trzecich (m.in. prawa autorskie).
6. Serwis nie jest miejscem reklamującym inne serwisy/portale internetowe. Komentarze zawierające linki do jakichkolwiek stron w innych serwisach nie będą publikowane.

§ 4
Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Właściciel Serwisu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204. z późn. zm.).
2. Podanie danych osobowych, w postaci adresu mailowego oraz imienia i nazwiska Użytkownika w celu zamówienia Newslettera jest dobrowolne, jednak odmowa ich przekazania skutkuje brakiem możliwości otrzymywania Newslettera.
3. Wszelkie dane osobowe umieszczone przez Użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych.
4. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników przechowywane będą na serwerach www.oktawave.com, których zabezpieczenia odpowiadają warunkom wynikającym z przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100, poz. 1024).
5. Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także żądania uzupełnienia, uaktualnienia czy też sprostowania swoich danych poprzez kontakt z obsługą Serwisu: [email protected]
6. Użytkownik ma prawo do prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych.
7. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu przesyłania informacji przez Defence24
8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe użytkownika będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.
10. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, dzięki któremu możliwe będzie przesyłanie Newslettera.
12. Dane udostępnione przez Użytkownika nie będą podlegały profilowaniu.

§ 5
Odpowiedzialność

1. Właściciel Serwisu jest odpowiedzialny za działanie Serwisu na zasadach ogólnych.
2. Właściciel Serwisu ponosi odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie Newslettera.

§ 6
Prawa autorskie

Autorskie prawa majątkowe do utworów zamieszczonych w Serwisie przysługują Właścicielowi Serwisu albo Partnerom. Użytkownicy mają prawo, wyłącznie w ramach dozwolonego użytku korzystać z publikacji, tekstów, artykułów i innych utworów zamieszczonych w Serwisie. Wykorzystywanie publikacji, tekstów, artykułów i innych utworów zamieszczonych w Serwisie w inny sposób niż wyżej wskazany stanowi naruszenie praw autorskich Właściciela Serwisu albo Partnera oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Serwisu.

§ 7
Postanowienia końcowe

1. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu i uruchomienia nowej wersji usług Serwisu w każdej chwili i bez konieczności uzasadniania przyczyny.
2. Zmiany niniejszego Regulaminu dokonywane będą przez Właściciela Serwisu poprzez zamieszczenie nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Serwisu.
3. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Właściciela Serwisu lecz nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu. Właściciel Serwisu nie jest obowiązany do indywidualnego informowania Użytkowników o zmianach w Regulaminie.

Pytania lub uwagi techniczne odnośnie działania Serwisu proszę kierować pod adres:
[email protected]